Denne samværspolitik definerer de gældende spilleregler for en acceptabel social omgang i foreningen KaJO herunder til dennes arrangementer. Samværspolitikken definerer ligeledes den til enhver tid siddende bestyrelses handlingsmuligheder såfremt, der sker brud på ordenskodekset.

Samværspolitikken har til formål at sikre et godt og trygt miljø i KaJO – Kredsen af Journaliststuderende Odense. 

§1a KaJOs formand skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen er bekendt med den til enhver tid gældende samværspolitik. 


§1b KaJOs samværspolitik kan kun ændres jf. de gældende vedtægter for KaJO – Kredsen af Journaliststuderende i Odense. 

§1c KaJO forpligter sig til at bistå og vejlede medlemmer videre i sager, som KaJO ikke har beslutningsevne over. For eksempel – men ikke begrænset til – episoder

 • i praktiktiden
 • i studiejobs
 • På studiet
 • Til et DMS-arrangement 

§2a Som tillidsvalgt i KaJO forventes det, at man går forrest og arbejder for: 

 • at grænseoverskridende adfærd ikke tolereres
 • at man sikrer et godt samvær i organisationen, hvor der er plads til alle uanset ens baggrund, køn, seksualitet, etnicitet, religiøs overbevisning eller lignende. 
 • at håndtere og bilægge konflikter med andre i organisationen
 • at være en god ambassadør for KaJO i ens dagligdag. Særligt, men ikke begrænset til, hvis man repræsenterer organisationen ud af huset. 
 • at man tager sig godt af andre medlemmer, særligt hvis de er i en ekstra sårbar position.
 • at man altid er en loyal repræsentant for KaJO’s samværspolitik over for alle i organisationen. 

§2b KaJOs tillidsvalgte – herunder tillidsværter – forventes desuden: 

 • at orientere KaJOs forretningsudvalg om episoder, som er på kant med – eller direkte strider i mod – KaJO’s samværspolitik 
 • at fungere som tillidspersoner i tilfælde af, at medlemmer ønsker at adressere et problem. 

Retningslinjer

§3 Alkoholpolitik

§3a KaJO skal sikre, at der til alle arrangementer, hvor der serveres alkohol, er mulighed for at tilvælge ikke alkoholiske-drikke

§3b KaJO skal sikre, at der er ædru tillidsvært(er) ved sociale arrangementer, hvor der serveres alkohol. Antallet af tillidsværter vælges på baggrund af en fordelingsnøgle, hvor der skal være mindst én tillidsvært for de første 0-25 deltagere, mindst to ved 26-50 deltagere og så fremdeles hævet med én tillidsvært pr. op til 25 ad gangen. 

§3c KaJO kan vælge at fravige kravet i §3b, såfremt deltagertallet ved et arrangement er under 10, eller hvis arrangementet kun tæller foreningens bestyrelse. 

§3d En fravigelse af kravet i §3b skal vedtages enstemmigt på et ordinært bestyrelsesmøde og motivationen bag SKAL føres til referat. 

§3e KaJO kan tilbyde, men bør ikke opfordre til, indtagelse af alkohol ved sociale arrangementer. 

§3f Tillidsværterne kan efter eget skøn vurdere, om der bør stoppes for udskænkning af alkohol til et medlem, eller om medlemmet bør sendes hjem fra det pågældende arrangement. Gentagende episoder skal indbringes for KaJO’s forretningsudvalg. 

§4 Social omgang med hinanden

§4a KaJO ser alvorligt på grænseoverskridende adfærd som: 

 • Værende brud på sund fornuft
 • Værende en handling, der opleves grænseoverskridende
 • Situationer, hvor der ikke er givet positivt samtykke fra den person, der er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd. 

§4b Grænseoverskridende adfærd beskrevet i §4a kan være – men er ikke begrænset til – magtmisbrug, seksuelle krænkelser og/eller mobning. 

§4c KaJO forpligter sig til at håndtere alle episoder, som bestyrelsen og/eller forretningsudvalget bliver gjort bekendt med. 

§4d KaJO forpligter sig til jævnligt at gennemføre initiativer, der kan belyse eventuelt ukendte udfordringer om grænseoverskridende adfærd. Det kan for eksempel være – men er ikke begrænset til – anonyme trivselsmålinger, blandt foreningens medlemmer. 


§4e KaJO ser det som en skærpende omstændighed, hvis den grænseoverskridende adfærd udføres af et medlem, der samtidigt besidder et tillidshverv. 

§5 Den digitale verden

§5a KaJO forventer den samme respektfulde og høflige tone fra medlemmerne digitalt, som det forventes i den analoge verden. 

Håndtering

§6a Det er Forretningsudvalget i KaJOs ansvar at sikre: 

 • at personsager bliver håndteret korrekt for alle de involverede parter
 • at være sparringspartnere for KaJOs formand i forhold til at belyse alle sider af sagen. Fx ved at KaJO’s formand & et andet forretningsudvalgsmedlem taler med hver sin involverede part for at sikre fortrolighed og tillid mellem de involverede og KaJOs forretningsudvalg. 
 • at hjælpe til i sagen og deltage i samtaler vedr. sagen, hvis der er behov herfor
 • at relevante tillidspersoner på SDU og i Dansk Journalistforbund og/eller Danske Mediestuderende orienteres i tide og detaljeret nok til at kunne udøve den nødvendige sparring og igangsætte relevante tiltag og ressourcer. 
 • at aflevere en vurdering og evaluering af sagsforløbet – herunder valg af sanktioner – til KaJO’s bestyrelse samt ved forretningsudvalgets skøn til Dansk Journalistforbund

§6b Såfremt en af de involverede besidder en tillidspost i KaJO er vedkommende inhabil og kan derfor ikke indgå i behandlingen af den konkrete sag. 

§6c KaJO anerkender, at foreningens tætte bånd til medlemmerne kan udgøre en udfordring for (dele af) forretningsudvalgets evne til at håndtere en sag sagligt og objektivt. Særligt fordi et eller flere forretningsudvalgsmedlemmers personlige relation til en eller flere af de involverede kan forudsætte at forretningsudvalgsmedlemmet/-medlemmerne skal udvise forståelse snarere end handling. I sådanne tilfælde skal forretningsudvalget i samråd med de involverede og KaJO’s bestyrelse udpege én eller flere uafhængige tillidsrepræsentanter til at håndtere sagen. Det kan – men er ikke begrænset til – være i form af repræsentanter fra SDU, Dansk Journalistforbund, Danske Mediestuderendes Samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter i søsterorganisationer engageret i Danske Mediestuderende og/eller tidligere formænd og næstformænd i KaJO.  

§6d Involverede parter kan indstille ét eller flere medlemmer af KaJO’s forretningsudvalg som værende inhabile i en sagsbehandling. Alle indstillinger om inhabilitet skal meddeles som samlet indstilling til bestyrelsen senest syv dage efter, at sagsbehandlingen er blevet taget op. 

§6e Går sagsbehandlingen videre til medlemmer af Danske Mediestuderende, søsterorganisationer engageret i Danske Mediestuderende og/eller tidligere formænd og næstformænd i KaJO, så vil de involverede parter på ny få mulighed for at indstille inhabilitetsproblemer. Dette skal igen ske inden for syv dage. 

§6f I sidste ende er det KaJOs bestyrelse, der afgør indstillinger om inhabilitet. Dette skal ske med størst mulig hensynstagen til de involverede parters tryghed ved den videre sagsbehandling. 

§7 Sanktionsmuligheder

§7a KaJOs forretningsudvalg har hjemmel til at gøre brug af sanktioner, hvis dette skønnes nødvendigt som følge af en sag. Anvendelse af sanktioner i en personsag skal altid bygge på en individuel vurdering. Forretningsudvalget kan gøre brug af – men er ikke begrænset til – følgende sanktionsmuligheder: 

 • Fratagelse af tillidspost i KaJO 
 • Eksklusion fra udvalg 
 • Karantæne fra aktiviteter både under og efter sagsbehandlingen
 • Forbud mod at få udskænket alkohol til arrangementer.

§8 Klager

§8a Er man utilfreds med sin sagsbehandling kan man klage til Dansk Journalistforbund.