Vedtægter for KaJO – Kredsen af Journaliststuderende Odense

Senest ændret på generalforsamlingen 28. oktober 2023

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Kredsen af Journaliststuderende Odense forkortet KaJO.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Odense.

Stk. 3. Foreningen er en del af Danske Mediestuderende og Dansk Journalistforbund.

§2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er: at varetage de studerendes eksterne interesser i samarbejde med og i overensstemmelse med Dansk Journalistforbunds til enhver tid gældende vedtægter og forretningsorden.
Det er kredsbestyrelsens opgave at overvåge overholdelsen af foreningens love, der er godkendt af forbundet, og at tage initiativ til faglig mødevirksomhed i kredsen.

Stk. 2. KaJO’s bestyrelse forpligter sig til at holde kontakt til Studienævnet og Styrelsen for Center for Journalistik ved Syddansk Universitet

§ 3 Medlemsforhold

Stk. 1. Medlemmer af KaJO er medlemmer af Dansk Journalistforbund, der studerer Journalistik ved Syddansk Universitet i Odense. Studerende på øvrige uddannelser ved Syddansk Universitet kan også optages i foreningen, såfremt bestyrelsen godkender dette.

Stk. 2. Indmeldelse sker via Journalistforbundet. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Kontingentet fastsættes af Dansk Journalistforbund og Danske Mediestuderende. Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemmer skal betale forhøjet kontingent i praktikperioden.

§4 Samværspolitik

Stk. 1. KaJO har på ordinær generalforsamling 7. november 2020 vedtaget en samværspolitik, som er definerende for foreningens omgang med hinanden. 

Stk. 2. KaJO’s samværspolitik kan kun ændres på en lovligt indkaldt, ordinær generalforsamling og ved simpelt flertal.

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. KaJO afholder to årlige generalforsamlinger, der tilstræbes at blive afholdt i november og marts. Den officielle indkaldelse til generalforsamling sker senest tre uger før afholdelse generalforsamlingen. Såfremt KaJO er bekendt med medlemmets korrekte e-mailadresse, vil man blive orienteret på mail senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Studerende på Center for Journalistik informeres desuden via opslag, enten fysisk eller på sociale medier senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 5. Dagsordenen for generalforsamlingerne skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Fremlæggelse og godkendelse af dagsorden
  4. Formandens beretning
  5. Den økonomiske næstformands beretning (herunder af regnskab på forårsgeneralforsamlingen og regnskab og budget på efterårsgeneralforsamlingen)
  6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  7. Valg, herunder suppleanter og kritisk revisor
  8. Eventuelt

Stk. 6. Alle valghandlinger på generalforsamlingerne afgøres ved simpelt flertal. Dirigenten kan vælge, at valghandlinger kan afgøres ved håndsoprækning, undtaget heraf er personvalg samt valg af dirigent, hvis medlemmer ønsker skriftlig afstemning om dette. 

Stk. 7. Alle tilstedeværende medlemmer kan kræve skriftligt valg, såfremt der hersker tvivl om udfaldet af valg ved håndsoprækning. 

Stk. 8. Dirigent og stemmetællere kan ikke være medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan inden afholdelse af generalforsamlingen dog vælge at dispensere fra dette, såfremt den fremmødte forsamling på dagen for generalforsamlingen godkender dette. 

Stk. 9. Forslag fra medlemmer skal sendes til KaJO’s formand, så forslaget er formanden i hænde dagen før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10. Der kan på generalforsamlingen altid stilles ændringsforslag til korrekt fremsatte forslag.

Stk. 11. Dagsorden skal offentliggøres senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse. Dette skal ske ved opslag, enten fysisk eller på sociale medier. 

Stk. 12. Opstilling til valg kan ske ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse.

Stk. 13. Til en generalforsamling kan et medlem via fuldmagt overdrage sin stemme til et andet medlem. Fuldmagter skal godkendes inden generalforsamlingens start. Et medlem må maksimalt stemme med én fuldmagt fra andre medlemmer. Der må ikke stemmes med fuldmagt til andre møder.

Stk. 14. Meddelelser om valg og beslutninger på generalforsamlinger i kredsen skal senest otte dage efter mødet sendes til forbundet, studieledelsen og medlemsbladet, Journalisten.

Stk. 15. Foreningens regnskabsperiode er årlig og løber mellem 1. januar og 31. december. 

Stk. 16. Budget og regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i efteråret. På generalforsamling i foråret fremlægges kun regnskab.

§5a Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 15 medlemmer. Heraf én formand, én politisk næstformand, én økonomisk næstformand og 12 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Formanden, den politiske næstformand, den økonomiske næstformand og op til fem bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen i foråret.

Stk. 3. Op til syv bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen i efteråret.

Stk. 4. Til hver generalforsamling er der øremærket én bestyrelsespost, til posterne der er på valg, til hver af følgende uddannelser:

Journalistik (bachelor)
Cand.public. 
Cand.mag. 

Stk. 5. Valgperioden er for alles vedkommende et år.

Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem afslutter sin uddannelse, har vedkommende ret til at sidde sin valgperiode ud, selvom vedkommende ikke længere er journaliststuderende på Syddansk Universitet.

Stk. 7. Træder formanden, den politiske næstformand eller den økonomiske næstformand af imellem generalforsamlingerne, konstituerer bestyrelsen sig på ny ved førstkommende bestyrelsesmøde. På næstfølgende generalforsamling skal der vælges en formand, politisk næstformand eller økonomisk næstformand, selvom vedkommende ikke er på valg. Hver generalforsamling vælger desuden en kritisk revisor.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den halvårlige generalforsamling. Formandskabet i Danske Mediestuderende skal inviteres til konstitueringsmødet.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter de halvårlige generalforsamlinger et forretningsudvalg bestående af formanden, den politiske næstformand, den økonomiske næstformand samt to ordinære bestyrelsesmedlemmer, hvis opgave består i at følge med i og godkende bestyrelsens beslutninger.

Stk. 10. Medlemmer af forretningsudvalget kan vælge at kalde sig forkvinde, forperson eller lignende titler, såfremt det ønskes. 

§5b Procedure for opstilling til valg

Stk.1. Alle, der er medlem af KaJO, har stemmeret. Ligeledes har alle medlemmer ret til at stille op til KaJO’s bestyrelse. Man har ret til at stille op indtil selve valget. Opstillede kandidater beholder deres stemmeret. Det er muligt at stille op til flere poster.

Stk. 2. Dirigenten tæller, hvor mange stemmeberettigede der er til stede i lokalet før mødets start. Ved generalforsamlingens start annoncerer dirigenten hvilke poster, der er på valg. Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde sig som kandidat ved at skrive sig på en opstillingsliste.

Stk. 3. Der stemmes om hver enkelt type post hver for sig.

Stk. 4. Hvert medlem har samme antal stemmer, som der er personer på valg. Medlemmet behøver ikke udnytte alle sine stemmer. Der kan kun stemmes en gang på hver kandidat. Personvalg afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 5. Kandidaterne har ret til at argumentere for deres kandidatur inden afstemningen.

Stk. 6. Ved afgørende stemmelighed mellem to kandidater i en afstemning, hvor flere end to kandidater er stillet op, foretages omvalg mellem de to ligestillede kandidater. Er der stadig stemmelighed foretages nyt omvalg mellem de to kandidater indtil der er fundet en vinder.

Stk. 7. Indkomne forslag afgøres ved simpelt flertal.

§5c Rejserefusion til generalforsamling

Stk. 1. Der udbetales rejserefusion svarende til billigste offentlige transportmiddel til medlemmer, der er bosat uden for Odense Kommune.

Stk. 2. Der udbetales kun rejserefusion mod dokumentation. Kvittering for rejsen fremsendes til KaJO senest en uge efter Generalforsamlingens afslutning for at der udbetales rejserefusion. 

Stk. 3. Der udbetales ikke rejserefusion til medlemmer, der kommer senere end en halv time efter generalforsamlingens annoncerede starttidspunkt, med mindre det er efter aftale med den økonomiske næstformand eller andet taler herfor.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/4 af KaJO’s medlemmer fremsætter en sådan skriftlig begæring over for formanden. Medlemsunderskrifter til sådan en begæring skal være indsamlet inden for en periode på fire uger – juli er dog undtaget fra de fire uger. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter ønsket er begæret. 

Stk. 2. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest en uge før afholdelse.

Stk. 3. Samtidig med indkaldelsen underrettes hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund.

§7 Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Bestyrelsen fastlægger selv sit arbejde i en forretningsorden, der vedtages på førstkommende ordinære møde efter hver generalforsamling . Forretningsordenen offentliggøres på KaJO’s hjemmeside. Forretningsorden skal indeholde en umiddelbar mødekalender, samt principper for offentliggørelse af referat.

Stk 2. Mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne samt formanden eller den politiske næstformand skal være til stede for at et møde er beslutningsdygtigt. 

Stk. 3. Formanden skal indkalde til møde, når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder derom. Mødet skal afholdes, inden 14 dage efter formanden har fået anmodningen.

Stk. 4. Alle medlemmer af foreningen har ret til at få behandlet et punkt på dagsorden, såfremt dette er formandsskabet i hænde senest 3 dage inden pågældende møde. 

Stk. 5. Alle medlemmer samt formandsskabet i Danske Mediestuderende har observatørret inklusiv taleret til bestyrelsesmøderne. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at lukke punkter på dagsorden, såfremt de omhandler personsager, forhandlinger eller andre emner af følsom karakter. 

 Stk. 7. Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmedlemmer kan afgive skriftlig fuldmagt til sin stemme inden mødets begyndelse. 

§8 Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og den økonomiske næstformand, for bestyrelsen i fællesskab eller af formanden eller den økonomiske næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og økonomisk næstformand kan råde over Dankort og Netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under 1.000 kr. kan den økonomiske næstformand alene eller formanden og den politiske næstformand i forening underskrive.
Stk. 5. Ved beløb under 3.000 kr. kan forretningsudvalget sammen underskrive.   

§9 Økonomi og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af den økonomiske næstformand.

Stk. 4. Bestyrelsen forpligter sig til at udføre fire årlige budgetkontroller.

Stk. 5. Ved budgetoverskridelser orienteres bestyrelsen på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Alle udgiftsbilag over 500 kroner godkendes af den økonomiske næstformand og et andet medlem af formandskabet, før de kan bogføres.

Stk. 7. Den økonomiske næstformand og formanden har hver for sig lov til at udføre økonomiske dispositioner vedrørende foreningens konto.

Stk. 8. Den kritiske revisor reviderer regnskabet, inden det forelægges generalforsamlingen.

Stk. 9. Den kritiske revisor skal mindst én gang hver halve år føre kontrol med regnskabet og foretage stikprøver af bilagene. 

§10 Vedtægternes gyldighed

Stk. 1. Disse vedtægter skal altid være i overensstemmelse med de gældende love for foreningen, herunder Dansk Journalistforbunds vedtægter.

Stk. 2. Vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, hvis ændringerne ikke er i strid med gældende love for foreningen, herunder Dansk Journalistforbunds vedtægter.

Stk. 3. Ændringer skal vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter afstemning.

Stk. 4. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundslovenes § 21.

§11 Opløsning

Stk. 1. I tilfælde af foreningens opløsning overgår kredsens midler til Dansk Journalistforbund, som deponerer pengene til udbetaling, når og hvis en ny elevforening opstår på Center for Journalistik ved Syddansk Universitet.

Stk. 2. Foreningen kan kun opløses ved almindeligt stemmeflertal på to efterfølgende rettidigt indkaldte generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.